top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE NA FACEBOOK

1. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť FORUM FILM, s.r.o. so sídlom Einsteinova 20, 851 01 Bratislava, IČO: 46148060, DIČ: 2023273692 zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72797/B (ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. TERMÍN A KONANIE SÚŤAŽE

Termín priebehu súťaže je uvedený na profile stránky https://www.facebook.com/ForumFilmSlovakia/

3. MIESTO PRIEBEHU SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „miesto konania súťaže“).

4. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

4.1 Účastníkom sa môže stať iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com ), má po celý čas trvania súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook uvedené na https://www.facebook.com/terms.php .

4.2 Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci sprostredkovateľa a organizátora súťaže, osoby im blízke a ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, podieľajúce sa na tejto súťaži vrátane ich zamestnancov a osôb im aj ich zamestnancom blízkych.

5. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE VÍŤAZOV

Usporiadateľ vloží status s podmienkami zapojenia sa do súťaže a kritériami pre vyhodnotenie víťazov na profil stránky https://www.facebook.com/ForumFilmSlovakia/

6. OZNÁMENIE VÝHERCU/VÝHERCOV

6.1 Výherca bude kontaktovaný Facebook správou a vyzvaný, aby zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej Facebook správy za účelom zaslania výhry. Pokiaľ výherca svoje kontaktné údaje nepošle do 7 dní od výzvy, prepadá mu nárok na výhru.

6.2 Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania (napr.: duplicitné účty FACEBOOK).

6.3 Ak si výherca neprevezme výhru od doručovacej služby v stanovej lehote akú ma prepravná spoločnosť nárok na výhru mu prepadá.

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Účasťou v súťaži každý súťažiaci dobrovoľne udeľuje prevádzkovateľovi súťaže, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry.

7.2 Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry.

8. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

8.1 Prevádzkovateľ súťaže je oprávnený jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť. Účasť v súťaži ani výhry nemožno vyplatiť alternatívne v hotovosti ani vymáhať právnou cestou.

8.2 Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s užívaním súťažných výrobkov.

8.3 Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou.

8.4 Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia bez OZNÁMENIA dôvodov. Usporiadateľ týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky, tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa než na to, ako je to uvedené v týchto pravidlách.

8.5 Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti FACEBOOK.

8.6 Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v akcii (predovšetkým funkčnosť siete FACEBOOK). Usporiadateľ ďalej neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre a za doručenie výhry zaslané prostredníctvom doručovateľa poštových služieb.

bottom of page