top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Youtube

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Forum film Slovakia, ako prevádzkovateľ webových stránok https://www.forumfilm.sk (ďalej len „webová stránka“) vyhlasuje, že všetky spracúvané osobné údaje sa považujú za prísne dôverné. Cieľom týchto Zásad ochrany osobných údajov je poskytnúť vám informácie o spracovaní vašich údajov v súvislosti s našou webovou stránkou a súvisiacimi službami. Spracúvanie osobných údajov prebieha výlučne v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi o ochranne osobných údajov, a to najmä všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

1. Všeobecné informácie

1.1 Osobné údaje

V súlade s článkom 4 ods. 1 GDPR, „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); fyzická osoba sa považuje za identifikovateľnú, priamo alebo nepriamo, najmä prostredníctvom identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jedna či viac špeciálnych charakteristických vlastností vyjadrujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

1.2 Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľ údajov v zmysle článku 4 ods. 7 GDPR je

Forum Film Slovakia s.r.o.

Einsteinova 20

851 01 Bratislava

2. Zber a spracovanie údajov súvisiacich s našou webovou stránkou

2.1 Automaticky spracúvané údaje pri návšteve webovej stránky

Pri každom prístupe na našu webovú stránku váš prehliadač automaticky prenesie údaje, ktoré sú uložené v protokolových súboroch servera. Patria sem tieto údaje (ďalej len „údaje protokolového súboru"):

  • informácie o type prehliadača a verzii prehliadača;

  • operačný systém používateľa;

  • poskytovateľ internetových služieb a IP adresa používateľa; a

  • dátum a čas prístupu.​

Údaje protokolového súboru sú vyhodnocované anonymne, aby sa webová stránka neustále zlepšovala, prispôsobovala záujmom našich používateľov a aby bolo možné rýchlo odstrániť chyby. Na tieto účely je náš oprávnený záujem o spracovanie údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Údaje protokolového súboru v neanonymizovanej podobe sa používajú výlučne na zistenie porúch a na zaistenie bezpečnosti systému vrátane odhaľovania a sledovania pokusov o neoprávnený prístup a pokusov o podvod a zneužitie. Údaje sa uchovávajú 7 až 14 dní a potom sa vymažú. Údaje protokolového súboru, ktorých ďalšie uchovávanie sa vyžaduje na účely evidencie, sa nevymažú, kým sa nedosiahne konečné objasnenie príslušného incidentu, a v jednotlivých prípadoch sa môžu postúpiť vyšetrujúcim orgánom.

2.2 Údaje spracúvané pri používaní internetového obchodu

Ak nám aktívne zasielate údaje, napríklad registráciou v našom internetovom obchode alebo zadaním objednávky, spracujeme údaje, ktoré ste nám poskytli.

3. Kontaktujte nás

Na našej webovej stránke sú uvedené spôsoby, ako nás môžete kontaktovať. Okrem toho nás môžete kontaktovať prostredníctvom našich sociálnych médií (napr. na Facebooku). Ak ich používate a kontaktujete nás napríklad prostredníctvom e-mailu, spracujeme údaje, ktoré ste nám poskytli, aby sme odpovedali na vašu žiadosť.

Máme oprávnený záujem o zodpovedanie vašich otázok. Právnym základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Pri nadviazaní kontaktu budú údaje, ktoré nám boli poskytnuté, vymazané po vybavení vašej žiadosti, a to v rozsahu, v akom nie sme povinní ich uchovávať z dôvodov vyplývajúcich z obchodných a daňových právnych predpisov.

4. Cookies

Na našej webovej stránke používame aj cookies alebo podobné technológie, ako sú pixely (ďalej len „cookies“). Cookies sú malé textové súbory alebo obrázkové súbory, napríklad pixely, uložené vaším prehliadačom na vašom počítači. Pri ďalšej návšteve našej webovej stránky z rovnakého zariadenia sa informácie uložené v cookies vrátia na našu webovú stránku (ďalej len „cookies prvej strany“) alebo na inú webovú stránku (ďalej len „cookies tretej strany“). ,

Informácie uložené v cookies odkazujú na webovú stránku, ktorú ste už navštívili. To vám umožní zobraziť webovú stránku čo najlepším spôsobom v súlade s vašimi preferenciami. Na vašom termináli je identifikovaný len samotný súbor cookie. Okrem toho budú osobné údaje spracované až po výslovnom súhlase alebo v prípade, že je to nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať ponúkanú službu alebo službu, ktorú požadujete.

Určité súbory cookies môžete tiež zablokovať na našej stránke nastavení súborov cookies. Okrem toho môžete všeobecne zabrániť ukladaniu súborov cookies nastavením príslušného softvéru prehliadača; v takom prípade je možné, že nebudete môcť v plnej miere využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

O používaní cookies vás informujeme vopred s príslušným bannerovým upozornením.

5. Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov je možné v prípade potreby aktualizovať – predchádzajúce verzie zásad ochrany osobných údajov sú uložené v archíve, kde k nim máte prístup a v prípade zmeny zásad ochrany osobných údajov budú informácie zverejnené na našej stránke.

Ďalšie informácie

Webová stránka a produkty spoločnosti môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Webové stránky tretích strán podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov. Keď navštívite tieto webové stránky, uplatňujú sa ich príslušné zásady.

Zásady spracovania osobných údajov boli naposledy aktualizované 27. 11. 2023.

bottom of page